Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін

Мета освіти полягає у формуванні громадянина-патріота з активною життєвою позицією та загальнолюдськими ціннісними орієнтирами, інтелектуально розвиненої, демократичної особистості, готової до самореалізації та відкритої до спілкування. Означені засади є змістом діяльності викладачів навчальних дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу, які охоплюють філософію, основи правознавства, основи економічної теорії, політологію, соціологію, історію України, всесвітню історію та інші навчальні курси.

photo4Циклову комісію соціально-гуманітарних дисциплін, яка певний час мала назву загальноосвітніх дисциплін, Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу було створено у 1958 р. У різний період її очолювали М. Є. Вітюк, Д. Я. Білинський, Т. М. Ніковська, О. А. Масник, Н. А. Лазарович.

У цикловій комісії працювали викладач політичної економії І. Я. Жукотанський (1958–1987 рр.), викладач права Г. Я. Левчук (1969–1979 рр.), викладач історії В. І. Орап (1961–1984 рр.), викладачісуспільних дисциплін П. В. Матвієнко (1964–1980 рр.), М. А. Нікітас (1963–1981 рр.), М. Г. Скворцова (1972–1981 рр.), М. О. Смірнов (1971–1983 рр.) та ін.

 Нині естафетупопередників продовжують як досвідчені педагоги, які мають багаторічний досвід, так і викладачі, котрі нещодавно поповнили склад циклової комісії. Серед них:

Ніковська Тетяна Михайлівна(викладач вищої категорії, методист), Коваль Ірина Романівна (викладач вищої категорії, методист), Лазарович Наталія Анатоліївна (викладач вищої категорії), Джерелейко Віталій Федорович (викладач першої категорії), Шульган Ольга Володимирівна, Клапач Олег Іванович, Бартіш Світлана Володимирівна, Конотопська Галина Богданівна, Пришляк Наталія Романівна.

Голова циклової комісії: Шульган Ольга Володимирівна.

Основними напрямками роботи циклової комісії є: викладення основ, законів і принципів функціонування ринкової економіки та підприємництва; формування правових навичок, уміння їх використовувати в практичній діяльності; забезпечення засвоєння знань про суспільство             як цілісну систему, дослідження сучасних соціальних процесів в Україні; висвітлення минулого українського народу та етапів формування його державності, здобутків вітчизняної культури як духовного і суспільного явища, з’ясування її місця у європейському культурному просторі; вивчення політичного життя суспільства в його різноманітних проявах та особливостей вітчизняної політичної системи; ознайомлення з основними галузями філософського знання, засвоєння досягнень європейської й вітчизняної філософської традиції, формування майстерності раціонального мислення, вмінь послідовно й аргументовано викладати думку, використовуючи багатий арсенал методології філософського пізнання світу; підвищення мовно-комунікативної компетенції майбутніх фахівців, набуття ними навичок писемного та усного ділового спілкування тощо.

photo6 Викладачі циклової комісії вдосконалюють професійну майстерність та підвищують рівень кваліфікації; проводять обмін досвідом, зокрема відкриті заняття; працюють над впровадженням у навчальний процес інноваційних технологій і таких активних форм роботи, як ділові та рольові ігри, лекції-конференції, диспути, полемічні евристичні лекції, модульні технології з елементами рейтингу, інтерактивні методи взаємного контролю та роботи в мікрогрупах; підвищують якість та об’єктивність оцінювання навчальних досягнень кожного студента; розробляють навчально-методичні комплекси для розміщення матеріалів в електронній бібліотеці коледжу тощо. Важливим напрямком викладацької діяльності є залучення студентської молоді до навчально-дослідної роботи у рамках науково-практичних конференцій та семінарів з тематики циклової комісії; індивідуалізація розвитку творчих здібностей та активізація пізнавальної діяльності студентів з урахуванням їхніх психологічних особливостей; робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості. У цикловій комісії  проводяться змагання, інтелектуальні ігри,історичні екскурсії.

 У цикловій комісії працюють викладачі, які є педагогами не лише за професією, але й за покликанням. Тому велику увагу вони приділяють виховному процесові, пам’ятаючи, що їхнє завдання полягає не тільки в підготовці висококваліфікованих спеціалістів, а й у формуванні свідомих громадян держави, патріотів України з власними поглядами й переконаннями, вмінням правильно оцінювати нинішні реалії і відстоювати та захищати свої ідеали й переконання.